2018-07-02 VERSIJA

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.
Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.
Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „Support Line”, juridiskās personas kods 40103590435, adrese: Raunas iela 43-44, Rīga, LV-1083, Latvija, kontakttālrunis: +37125661359, e-pasta adrese: majaslietas@majaslietas.lv

 1. KĀ MĒS ESAM MAINĪJUŠIES KOPŠ JAUNĀ LIKUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ?

1.1.    Kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par Jūsu personas datu drošību, tāpēc mūsu darbībā nav kardinālu izmaiņu:

1.1.1.    Personas datu apstrādi veikt likumīgi un godīgi;
1.1.2.    Personas datus vākt noteiktiem, likumīgiem mērķiem.
1.1.3.    Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi atkārtotas iepirkšanās procesa atvieglošanai;
1.1.4.    Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi.
1.1.5.    Personas datus glabāt atbilstoši prasībām;
1.1.6.    Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi

 1.  KĀDUS PERSONAS DATUS PAR MANI JŪS NOTEIKTI NEVĀCAT UN NEAPSTRĀDĀJAT?

2.1.    Mēs neapkopojam Jūsu pārlūkošanas vēsturi.
2.2.    Mēs nenosūtām nekādus datus par Jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt Jūsu personu.

 1. KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT? 

3.1.    Mēs apkopojam un apstrādājam tikai šādus personas datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese.

3.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē.

3.3.        Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs pērkat preces uz nomaksu:
3.3.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu e-veikalā (mājaslietas.lv) un par precēm maksājat pa daļām, mēs vācam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Personas kods;
 • Personas dokumenta numurs;
 • Jūsu personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • Informācija par Jūsu nodarbinātību;
 • informācija, lai pirms līguma noslēgšanas izvērtētu Jūsu spēju samaksāt pirkuma maksu pa daļām;
 • E-pasta adrese;
 • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;
 • Tālruņa numurs.

3.3.2.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē.

3.4.    Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat brīvprātīgi:
3.4.1.    Izveidojot kontu mūsu e-veikalā.

 1. VAI MANI PERSONAS DATI TIEK APKOPOTI UN APSTRĀDĀTI LIKUMĪGI? 

4.1.    Mēs garantējam, ka Jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu dēļ, t. i., Jūsu personas datus mēs apkopojam un apstrādājam tikai:
4.1.1.    Kad jūs pērkat preces, starp jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums, un apstrādājam Jūsu datus uz tā pamata;
4.1.2.    Kad reģistrējaties mūsu e-veikalā un izveidojat personīgo kontu, Jūsu datus apstrādājam, gatavojoties, ka nākotnē Jūs pirksiet preces atkārtoti;
4.1.4.    Izpildot mums piemērojamo likumu prasības;

 1.  VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT JŪSU E-VEIKALU?

  5.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist Jūsu personas datu papildu apstrādei, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Tomēr, preču pasūtīšanai , bez nepieciešamajiem,  datiem nav iespējams veikt pirkumu, jo mēs nevaram izpildīt šādu pasūtījumu.

 2. KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI? 

6.1.    Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtam Jūsu personas datus šiem saviem partneriem:
6.1.1.   Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces Jūsu norādītajās adresēs;
6.1.2.   Preču piegādātāji, kas jums tieši piegādā preces;
6.1.3.   Finanšu pakalpojumu uzņēmumi, ar kuriem Jūs noslēdzat līgumu par preču pirkšanu uz nomaksu;
6.1.4.  Garantijas apkalpošanas uzņēmumi;
6.1.5.   Uzņēmumi, kas sniedz meistaru pakalpojumus;

6.2.     Jūsu personas datus sniedzam arī:
6.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
6.2.2.    Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

 1. CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

7.1.    Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

 1. VAI ES VARU PIEPRASĪT IZDZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

8.1.    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam Jūsu personas datus un tos d

zēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.
8.2.    Diemžēl Jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:
8.2.1.  Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei;
8.2.2.    Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;
8.2.3.    Apstrādāt Jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti.
8.2.4.    Mums ir jāapstrādā Jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ.

8.3.    Pieprasījumu dzēst savus personas datus Jūs varat iesniegt šādos veidos:
8.3.1.    Jūsu personīgajā majaslietas.lv kontā;
8.3.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: majaslietas@majaslietas.lv;